Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องป้องการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
 
  
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนทุกความเห็นมีความหมาย

เว็บไซต์ :  https://opdc.csn.cx/​
 

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ภายนอก (EIT) และตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIt) ด้วยตนเอง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564


จึงประชาสัมพันธ์ให้ท่านดำเนินการตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/w83arv

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/w83arv

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่องผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารก... (30 ส.ค. 2564)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบ... (18 ส.ค. 2564)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์ก... (02 ส.ค. 2564)  
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ที่ ๒๓๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและ... (15 ก.ค. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ที่ ๓๗๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน... (28 มิ.ย. 2564)
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (21 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (16 เม.ย. 2564)
ประกาศกรมปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ... (16 เม.ย. 2564)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ (02 เม.ย. 2564)
มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ (02 เม.ย. 2564)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ (02 เม.ย. 2564)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (02 เม.ย. 2564)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (02 เม.ย. 2564)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (02 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (02 เม.ย. 2564)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (02 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร... (25 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด... (11 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริห... (11 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เว... (16 ส.ค. 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ... (09 ส.ค. 2564)  

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นาย... (05 ส.ค. 2564)  

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 25... (31 ก.ค. 2564)

วันนี้ 31 ก.ค.2564 นายณฐพ... (31 ก.ค. 2564)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 25... (30 ก.ค. 2564)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เ... (22 ก.ค. 2564)

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 256... (21 ก.ค. 2564)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เ... (20 ก.ค. 2564)

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2... (19 ก.ค. 2564)

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 256... (15 ก.ค. 2564)

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น... (15 ก.ค. 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม... (15 ก.ค. 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม... (15 ก.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ... (08 ก.ค. 2564)

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน ... (02 ก.ค. 2564)

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 256... (02 ก.ค. 2564)

วันพุธที่ 16 มิถุนายน เวล... (17 มิ.ย. 2564)

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 25... (14 พ.ค. 2564)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 25... (03 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (13 ส.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได... (12 ก.ค. 2564)  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (08 ก.ค. 2564)  
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (08 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือ... (14 มิ.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (07 พ.ค. 2564)
เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (07 พ.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (16 เม.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (10 มี.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม2564 (09 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุววรณ-บ้านใหม่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด... (01 ก.พ. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (22 ม.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓ (11 ม.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (11 ม.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยคอม (ตอนบน)บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ด้วยวิ... (26 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) ขนาด6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ... (13 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุวรรณ-บ้านโพนสวรรค์ รหัสทางหล... (13 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนยางพัฒนา-บ้านหนองลุมพุก รหัสทา... (13 พ.ย. 2563)
ร่าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนยางพัฒนา-บ้านหนองลุมพุก หมู่ 17 ด... (06 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีง... (20 ม.ค. 2563)  
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี... (27 พ.ย. 2562)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงา... (28 ต.ค. 2562)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์ก... (08 ส.ค. 2562)
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น (15 มิ.ย. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลที่ว่าง เรียน น... (15 มิ.ย. 2560)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (09 ก.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยว... (13 มี.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำ... (24 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนั... (07 ม.ค. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดนิมิตโพธิญาณ (14 ก.ค. 2563)  
Responsive image


Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th