Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

การจัดตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2539 และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 
27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551
      
ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเพ็ญ โดยมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเพ็ญประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ 45 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านและเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเพ็ญกับอำเภอบ้านดุง 
     

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลบ้านธาตุและตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเชียงหวางและตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญเป็นที่ราบสูง มีป่าไม้เนื้อแข็งสลับกับที่ราบลุ่มที่ใช้ทำการเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นาน บางแห่งเป็นดินทราย ดินตื้นปนหินลูกรัง
    
ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
          ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน
          ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
          ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม
    
พื้นที่
     พื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ โดยประมาณ 45,450 ไร่ หรือประมาณ 72.72 ตารางกิโลเมตร 
     
เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ  มีจำนวนทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญทั้งหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6,9,10,12,13,14,16 และ 17 เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตเทศบาลตำบลเพ็ญบางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7,8 และ 11

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th