Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
     “ ตำบลน่าอยู่  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ”

    
พันธกิจการพัฒนา
     1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
     2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
     3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
     5. สนับสนุนการจัดการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ถ้วนหน้า  
     6. เสริมสร้างสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
     7. พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     8. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอด
จนสนับสนุนนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     9. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th