Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     มุ่งส่งเสริมและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพหลักที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพทางดด้านการเกษตรให้มีผลผลิตมากขึ้น
     1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายในการทำการเกษตร
     1.4 สนับสนุนให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน
     1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับราษฎร
     1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและแข่งขันทางด้านการตลาดได้
     1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรตามความเหมาะสม
     1.8 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
2. นโยบายด้านสังคม
     มุ่งพัฒนาสภาพสังคมโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อต่อกันตามประเพณีของคนไทยอีสาน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น
     2.2 สนับสนุนนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลอย่างจริงจัง
     2.3 ให้การสงเคราะห์ แก่ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
     2.4 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
     2.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาให้ก้าวหน้าในทุกระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัย และเพื่อป้องกันยาเสพติด
     2.6 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน
     2.7 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
     2.8 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงานของประชาคมหมู่บ้านให้เพียงพอ
     2.9 สนับสนุนงบประมาณของประชาคมหมู่บ้าน
     2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ได้
     2.11 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     
3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน และการคมนาคมสัญจร โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     3.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังไปพื้นที่ทำการเกษตรให้ได้รับความสะดวกในทุกฤดูกาลและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน
     3.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนปลอดฝุ่นภายในหมู่บ้านให้เพียงพอ
     3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล โดยการ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
     3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ
     3.5 ส่งเสริมให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนให้ครบทุกหลังคาเรือนตามแนวนโยบายของรัฐบาล
     3.6 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     มุ่งพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ให้เป็นตำบล ที่ปราศจากปัญหามลพิษ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อรักษาสภาพป่าให้มีสัดส่วนสมดุลกับสภาพพื้นที่
     4.2 จัดให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามหมู่บ้านและชุมชน ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
     4.3 จัดให้มีรถเก็บขนขยะตามหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวก
     4.4 จัดให้มีถังรองรับขยะให้เพียงพอในทกหมู่บ้าน
     4.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกระดับให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้และมีคุณธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     5.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ให้มีคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญทุกโรงเรียน ให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตามศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
     5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
     5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
     5.5 ก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโบราณสถาน ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบ กิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้คงไว้ซึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
     5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยการตั้งงบประมาณสนับสนุนตามความจำเป็น
     5.7 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
     มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก ทันเหตุการณ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนโดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     6.1 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน โดยให้สามารถให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จะต้องลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ เรื่องในการให้บริการประชาชน โดยให้มีการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ลดลงได้อย่างชัดเจน
     6.2 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มองประชาชนผู้มาขอรับบริการเป็นเหมือนลูกค้า ที่จะต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว สะดวก และการให้บริการที่สุภาพ อ่อนน้อม เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน
     6.3 พัฒนา/ปรับปรุง อาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
     6.4 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
     6.5 บริหารงานให้มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ เรื่อง
     6.6 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th