Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายบุญหลาย อินทริยะ
รองประธานสภา อบต.เพ็ญ
Responsive image
Responsive image
นายบุญมี ปทุมเขต
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
Responsive image
นายแดง ชาวกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
Responsive image
นายอังคาร ขันซ้อน
ส.อบต.หมู่ที่ ๓
Responsive image
นายเข็มพร ส่อนชัย
ส.อบต.หมู่ที่ ๓
Responsive image
นายธนวัฒน์ สิมงาม
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
Responsive image
นายไชยฟอง สวัสดิ์วงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
Responsive image
นายนิคม คำพิทูล
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
Responsive image
นายธีร์ คำไฮ
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
Responsive image
นายศักดิ์ศรี ส่อนราช
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
Responsive image
นายวันทอง พันมณี
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
Responsive image
นางบังใบ นุชิต
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
Responsive image
นางบุญถม จันยะรมย์
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
Responsive image
นายอุดร ไชยรัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
Responsive image
นายเศรษฐา คำสุนนท์
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
Responsive image
นายสมคิด แสนโพธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
Responsive image
นายบุญเส็ง สิมงาม
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
Responsive image
นายประภาส เรณะสุระ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
Responsive image
นายบุญถม นันนิยม
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
Responsive image
นายบุญตรี วนารัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
Responsive image
นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
Responsive image
นายสงกรานต์ ไมล์โพธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
Responsive image
นายโกวิทย์ คำเทพ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
Responsive image
นางนิตยา พุทธรักษา
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
Responsive image
นายแหลม สิมงาม
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔
Responsive image
นายแสงทอง ทีงาม
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔
Responsive image
นายเดช จันทร์ตระกูล
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖
Responsive image
นายสมคิด โคตรสีทา
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖
Responsive image
นายวิชัย ธรรมธาตุ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗
Responsive image
Responsive image
นายคูณ ก๊อกพิมพ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th