Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายบัญญัติ จันทะศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางศิริอร อุปรีที
หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารสวนตำบลเพ็ญ
Responsive image
Responsive image
จ่าเอก ชำนาญ เชิงกาญจน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวเดือนเพ็ญ แสนโพธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายอนุรัตน์ แสนโพธิ์
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวไพจิตรตา แสนสุนนท์
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสุนทร ว่องไว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
Responsive image
นายไพทูรย์ ส่อนไชย
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวปรียานุช เมืองศรี
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
Responsive image
ว่าง
ผช.นักวิชาการเกษตร
Responsive image
นางสาวเนาวรัตน์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายธีระพันธ์ สุมงคล
พนักงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย
Responsive image
นายธราธร สมใจ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
Responsive image
นายเพียร สิมงาม
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสมพร เหล็กพล
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายศุภชัย ชมภูธร
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายเด่นชัย มั่งมูล
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอดุลย์ ศรีรัตนพันธ์
ตกแต่งสวน
Responsive image
นายคารม นามอาสา
ภารโรง
Responsive image
นายปรีชา ทักษิณธานี
พนักงานขับรถขยะ
Responsive image
Responsive image
นายบุญทัน ขันซ้อน
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th